Arafatta Hangi Dualar Okunur?

Arafatta okunacak Dualar.Vakfe yaparken okunacak dualar.hacı olurken arafatta yapılacak dualar

Arafât dağında vakfe sırasında Allah'a dua etmek ve isteklerde bulunmak müstehabtır
Arafat meydanının ortasında "Cebel-i Rahmet" yanında kıbleye karşı durulup Allah'a ayakta dua edilmesi daha faziletlidir. Burası, manevî değeri çok büyük olan bir yerdir. Dünyanın her tarafından akın edip gelen, yurtları, dilleri ve renkleri başka başka olan; fakat düşünce ve gayeleri bir olan yüz binlerce müslüman, Arafat'da, kefenlere bürünmüş, kabirlerinden dirilip Mahşer meydanında toplanacak bir muhteşem insan kitlesini andırır. Bunların hep birden duygulu bir dille Allahü Teâlâ Hazretlerini tevhid ve tebcile başlamaları, Allah'dan bağış dilemeleri ve ikram beklemeleri, melekleri bile heyecana getirecek yüksek ve ruhanî bir manzara meydana getirir.
Şüphe yok ki, Allahü Teâlâ Hazretleri, bu garip kullarına lütfedecek ve meleklerine şöyle hitab buyuracaktır: "Şu uzak ülkelerden gelip toz-toprak içinde kalmış, kıyafetleri perişan bir halde, benim rahmet ve yardımımı dileyen kullarıma bakınız! Ben şanı yüce, onları bağışlayacağım ve mağfiretime erdireceğim." (Beyhaki) Böylece feyiz ve bereketi nihayetsiz olan Yüce Allah'ın rahmeti ve yardım denizleri dalgalanıp duracaktır. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)

Arafatta okunması tavsiye olunan dualar:

Türkçe Okunuşu:

Allahumme lekel hamdu kellezi tekulu. Allahumme leke salati ve nusuki ve mahyaye ve memati ve ileyke meabi veleke Rabbi turai. Allahumme inni euzu bike min azabil kabri ve vesvesetissadri ve şetatil emri. Allahumme inni euzu bike min şerri matecidu bihirrihu.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım , (Sana dua edip söyleyen) kimsenin dediği gibi Sana hamdolsun. Allah’ım, namazım, kurbanım, hayatım ve mematım Sendendir ve Senin içindir, varışımda Sanadır. Sen benim Rabbımsın, beni görüyorsun. Allah’ım kabir azabından, göğüs darlığından ve çeşitli irade zayıflığından Sana sığınırım. Allah’ım, rüzgarın gelen şerli kısmından da Sana sığınırım.

Açıklama:

Yukarıdaki dua Arafat’ta okunan dualardan birisidir. Bu duadan başka daha bir çok çeşitli dualar vardır. Arafat mahalli duaların kabul olduğu ve dileklerin geçerli bulunduğu bir yerdir. Ona Arafat denilmesinin bir çok hikmetleri vardır.
Bugün insanların ibadet ve taatla Cenab-ı Hakk’a yaklaştıkları bir gündür. Bugün kul, anadan doğmuş gibi günahsız olabilecek bir fırsata kavuşmuş demektir.
Arefe vakfesine durmak için, bütün dünyanın ücra köşelerinden toplanan büyük ve küçük, fakir ve zengin, efendi ve köle, alim ve cahil, kadın ve erkek, yalın ayak baş açık bir şekilde beyaz ihramları içinde, kabirlerinden çıkıp mahşer yerinde toplanmışlardır. Herkes malından, canından, evlat ve iyalinden ayrılmış ‘nefsi nefsi’ diye dua ederek merhamet ve mağfiretiilahiye huzurunda boyunlarını bükerek ” Lebbeyk Allahumme Lebbeyk” feryadını kaldırmaları ile temsil edilen kıyamet gününden her şahsın mütenebbih ve uyanık bulunması sır ve hikmetine binaen arefe günü hac vazifelerinin en büyüğünden sayılmıştır.
Arafat’a çıkmayan kimse hacı olamaz. Orada en az bir saat kadar eğlenmelidir. Ancak bu vesile ile hacı olmuş olabilecektir. Onun için Arafat’ta yapılan dualar reddolunmaz, ancak sağlam itikat lazımdır.


Türkçe Okunuşu:

Sübhanallahi vel-hamdülillahi vela ilahe illallahu-vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil azim.

Türkçe Anlamı:

Allah’ı noksan sıfatlardan uzak, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Hamdü sen O’na mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah büyüklerin en büyüğüdür. Kudret ve kuvvet Aliy ve Azim olan Allah’a mahsustur.

Açıklama:

Arafat’ta çeşitli dualar okunacaktır. Bunlardan bir tanesi ve en kolayı bu duadır. Çünkü hacıların çoğu acemi ve fazla dua bilmeyen kimselerdir. bu bakımdan bu duayı okumakta hem onlar için hem dinleyenler için büyük bir isabet vardır.Türkçe Okunuşu:

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lahul hamdü ve huve ala külli şey’in kadir.

Türkçe Anlamı:

Allah’tan başka ilah yoktur.Birdir, şerikide yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Ve O, herşeye kadirdir.

Açıklama:

Arafat’ta okunacak duaların ikincisidir. Bu duada namazda tesbihte okuduğumuz ve bildiğimiz bir duadır. Buna imkanımız olduğu kadar devam etmemiz menfaatımız icabıdır. Arafat, bir nevi mahşerin bir benzeridir. İnsan orada günahlarını dökmeli ve öylece geri dönmelidir. Peygamberimizin bu hususta bir çok müjdeleri vardır.Bu duayı sadece arafaatta değil özellikle zilhicce ayının ilk on gününde okumakta çok büyük fayda vardır.
Bu dua hakkında Rasülüllah (s.a.v.) efendimiz :"Benim ve benden evvelki Peygamberlerin yaptığı iadetler arasında en faziletli olanı Zilhicce ayının ilk on gününde söylenen "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lahul hamdü yuhyi ve yümiit.vehüve hayyün la yemüt biyedihil hayr ve huve ala külli şey’in kadir."dir buyurmuşladır.Türkçe Okunuşu:

Estağfirullahel azim, ellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyumü ve etubü ileyhi ve es’eluhuttevbete vel-mağfirete innehu huvettevvabur’rahim

Türkçe Anlamı:

Yüce Allah’a tevbe ve istiğfar ederim. Allah’tan tevbe ve mağfiret talep ederim. Muhakkak o Allah, tevbeleri fazlasıyla kabul edici ve çok merhamet edicidir.

Açıklama:

Arafat’ta yapacağımız duaların başında şüphesiz istiğfar gelir, günahlarımızı dökmek gelir. Çünkü o mübarek makamlarda yalvarmanın ve tevbe etmenin faydası çok büyüktür. Adem babamızın günahı veya küçücük zellesi Arafat’ta Cebel-i Rahmet tepesinde bağışlanmıştır


Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..